Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden  van Alpha Preventie Keuringen b.v.

 

A             ALGEMEEN

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Alpha Preventie Keuringen bv de opdracht heeft gegeven tot het verrichten vanhet onderzoek.

Werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit het in opdracht uitvoeren van de keuringen.

Alle werkzaamheden, zoals vermeld in de offerte / opdrachtbevestiging.

 

B             TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Alpha Preventie Keuringen bv binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder A   genoemd worden aangegaan.

Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met Alpha Preventie Keuringen bv aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Alpha Preventie Keuringen bv.

 

C             GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens die Alpha Preventie Keuringen bv naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking van Alpha Preventie Keuringen bv te stellen.

Alpha Preventie Keuringen bv heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde gegevens aan hem geretourneerd, of anders vernietigd.

 

D             UITVOERING OPDRACHT

Alpha Preventie Keuringen bv bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

De uitslagen van de keuringen (individuele keuringsrapportage) worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan de gekeurde persoon. Alpha Preventie Keuringen bv verstrekt aan opdrachtgever uitsluitend een statistisch geanonimiseerd rapport dat betrekking heeft op de gemiddelde meetresultaten van gekeurde personen die in het kader van de opdracht zijn gekeurd. Alpha Preventie Keuringen bv zal strikte geheimhouding naleven met betrekking tot de verkregen informatie per gekeurde persoon, behoudens het gestelde in lid C van dit artikel.

Alpha Preventie Keuringen bv behoudt zich het recht voor om de individuele meetgegevens op te slaan in een geanonimiseerd gegevensbestand en aan te wenden voor statistische, epidemiologische of vergelijkbare doeleinden. De opdrachtgever kan hier geen aanspraak op maken.

Hoewel Alpha Preventie Keuringen bv instaat voor de juistheid van de gemeten waarden kunnen zowel opdrachtgever als de individuele gekeurde personen naderhand geen beroep aantekenen of rechten ontlenen aan de gevolgen van de gemeten uitslagen. Opgemerkt dient te worden dat de uitslag van de keuringen een momentopname betreft, waaraan geen andere of wijdere betekenis mag worden toegekend dan voor deze metingen gelden.

 

E             OVERMACHT

Indien Alpha Preventie Keuringen bv zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak zoals o.m. het niet tijdig ter beschikking stellen van de benodigde informatie van opdrachtgever om de keuringen te kunnen uitvoeren, waaronder ook begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Alpha Preventie Keuringen bv alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

  

F             BETALING

Alpha Preventie Keuringen bv heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds, indien zulks is overeengekomen, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Euro's door storting op de rekening van Alpha Preventie Keuringen bv, zoals vermeld op de factuur, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeen gekomen termijn de factuur heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Alpha Preventie Keuringen bv, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Alpha Preventie Keuringen bv heeft.

Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

G            RECLAME

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen aan Alpha Preventie Keuringen bv gemeld te worden.

Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

H             OVERIGE AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle indirecte schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Alpha Preventie Keuringen, is Alpha Preventie Keuringen bv nimmer aansprakelijk.

Opdrachtgever vrijwaart Alpha Preventie Keuringen bv tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

 

I              OPZEGGING / ANNULERING

Na ontvangst van de opdrachtbevestiging gaat opdrachtgever akkoord met het bij annulering van de opdracht, Alpha Preventie Keuringen bv schadeloos te stellen door betaling van 25% van het overeengekomen factuurbedrag.

 

J              TOEPASSELIJK RECHT

Op alle bevestigde afspraken tussen opdrachtgever en Alpha Preventie Keuringen bv waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing en als domicilie Apeldoorn.

A.P.K.® keuringen is een geregistreerd handelsmerk van Alpha Preventie Keuringen bv, gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag onder inschrijvingsnummer 0764213.